Godsdienst

Opinie Bureau Discriminatiezaken (BD) inzake PVV

Op het moment van schrijven van deze opinie is nog niet duidelijk welke partijen een nieuw kabinet gaan vormen. Op 9 juni hebben de verkiezingen plaatsgevonden voor de Tweede Kamer, het Nederlandse parlement.
De Partij Voor de Vrijheid, de PVV, met als lijsttrekker Geert Wilders heeft forse winst geboekt bij de verkiezingen en is in grootte de derde partij geworden, waarmee 24 zetels in de Tweede Kamer zijn verworven.

Rechtszaak
Er loopt een rechtszaak tegen Wilders op grond van artikel 137 Wetboek van Strafrecht, het artikel waarin discriminatie en haatzaaien strafbaar is gesteld*.
De aanklacht tegen Wilders is gebaseerd op een aantal uitspraken die hij gedaan heeft over de islam en moslims. Een rechtszaak heeft geen invloed op iemands positie als Tweede Kamerlid.


Verworven grondrechten
Al vaker zijn er in Nederland rechtszaken geweest waarin betwist werd of de vrijheid van meningsuiting grenzeloos is; mag je discriminerende en kwetsende uitspraken over bepaalde groepen doen omdat je vrijheid van meningsuiting hebt? Ook voor rechters zijn dit lastige kwesties, mede doordat de tijdgeest verandert.


In Nederland hebben we de vrijheid om ons te verenigen. Het oprichten van een politieke partij of vereniging of beweging behoort tot die vrijheid. De beginselen van een vereniging mogen niet in strijd zijn met de wet. De beginselen van de PVV zijn dat ook niet.


Ook hebben Nederlandse staatsburgers vanaf 18 jaar in dit land de vrijheid om deel te nemen aan verkiezingen; je mag je stem uitbrengen bij verkiezingen van overheidsorganen op verschillende niveau’s.
Een ieder mag in vrijheid stemmen; zo mag je je stem geheimhouden en hoef je geen verantwoording af te leggen over wie of wat je gestemd hebt.
Zowel stemrecht als vrijheid van vereniging zijn democratische grondrechten en behoren beschermd te worden.


Geen positieve bijdrage
Er zijn echter uitspraken van politici die polarisatie in de hand werken. Mensen kunnen zich daardoor als individu en als groep in een hoek gedrukt voelen met een negatief stempel. Dit heeft zowel op individueel niveau als op het niveau van buurten en wijken en van de samenleving als geheel, negatieve gevolgen.
Het BD ervaart dat uitspraken van de politicus Wilders vaak een polariserend effect hebben.
Het werk van het BD richt zich op het voorkomen en bestrijden van discriminatie en het bevorderen van gelijke behandeling en begrip voor mensen die anders zijn. De uitspraken van Wilders leveren hieraan geen positieve bijdrage.


Iedereen kan terecht bij het BD
Het BD staat voor een gelijke behandeling van iedereen en kijkt naar alle gronden van discriminatie. Dit betekent dat een ieder die zich gediscrimineerd of buitengesloten voelt of daarmee geconfronteerd wordt, zich tot het bureau kan wenden. Iedereen behoort (wel eens) tot een groep met een bepaald kenmerk op grond waarvan discriminatie plaatsvindt. Dat geldt zowel voor moslims als voor PVV-stemmers als voor Wilders zelf. Het BD zal iedereen een luisterend oor bieden, haar of zijn verhaal serieus nemen en bekijken of vervolgstappen mogelijk zijn. Die vervolgstappen kunnen bestaan uit een hoor en wederhoor procedure en/of juridische ondersteuning.* Artikel 137c Wetboek van Strafrecht
“Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.”


Artikel 137d stelt aanzetten tot haat, tot discriminatie of tot geweld strafbaar.