Meldpunt PVV niet strafbaar, wel stigmatiserend

De Landelijke Brancheorganisatie van Antidiscriminatie bureaus (LBA) is van mening dat het nieuwe meldpunt van de PVV niet strafbaar is, maar wel stigmatiserend.

Deze week lanceerde de PVV de website www.meldpuntmiddenenoosteuropeanen.nl, waar mensen klachten kunnen melden over zogenaamde ‘MOE-landers’ (burgers uit de nieuwe Oost-Europese lidstaten van de Europese Unie, zoals Polen, Bulgaren en Roemenen).


Deze website leidde vrijwel onmiddellijk tot de nodige ophef in de media. De Poolse ambassade uitte haar ongenoegen onder andere in het NOS journaal en 14 burgers maakten inmiddels ook melding van hun ongenoegen over de website bij Bureau Discriminatiezaken Kennemerland, omdat zij de website discriminerend vinden. In korte tijd werden enkele duizenden meldingen geteld bij alle antidiscriminatiebureaus in het land.


Naar aanleiding hiervan bracht de Landelijke Brancheorganisatie van Antidiscriminatie bureaus (LBA) deze persverklaring uit, welke door het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland wordt onderschreven.


Het is begrijpelijk dat mensen de website discriminerend vinden. De wijze van verwoording, alsmede de presentatie in combinatie met krantenknipsels die berichten over problemen die ‘MOE-landers’ veroorzaken, is tenminste suggestief en tendentieus te noemen. Het is echter de vraag of hier ook sprake is van discriminatie in de zin der wet. In de beoordeling van de Landelijke Brancheorganisatie van Antidiscriminatie bureaus (LBA) is dit niet het geval. Deze beoordeling wordt hier kort toegelicht.


Van toepassing is artikel 137c van het Wetboek van Strafrecht, dat belediging van een bevolkingsgroep op grond van – onder andere – ras verbiedt. Op de website wordt gesproken over “MOE-landers”, “Midden- en Oost-Europeanen”. Enkele nationaliteiten worden met name genoemd. Deze benamingen verwijzen naar afkomst en/of nationale en/of etnische afstamming. Er wordt derhalve gesproken van een bevolkingsgroep.
Een uiting is –  in strafrechtelijke zin – beledigend als zij kwetsend of grievend is en de eer en de goede naam aantast. Het is de vraag of deze website als zodanig gekwalificeerd kan worden. De website stelt dat er problemen zijn door arbeidsimmigratie van ‘MOE-landers’. Er worden echter geen concrete, generieke uitspraken gedaan over ‘MOE-landers’ als groep die als beledigend voor deze groep op grond van hun ras gekenschetst kunnen worden.
De problemen waar op de website aan gerefereerd wordt, zijn ten minste deels reëel. De wijze van benoemen is weinig subtiel, maar hoogstwaarschijnlijk niet onevenredig in relatie tot de problemen.
Bovendien is het zo dat de website, ingericht door een politieke partij en met een politiek doel (meldingen verzamelen om aan de minister aan te bieden) is te beschouwen als een bijdrage aan het politiek of maatschappelijk debat. In het licht van relevante jurisprudentie is bij dergelijke uitingen meer ruimte voor uitingen die beledigend (zouden kunnen) zijn voor een bevolkingsgroep.
Hoewel begrijpelijk is dat mensen zich door deze website beledigd voelen, is hier, gelet op bovenstaande, geen sprake van groepsbelediging als bedoeld in 137c.


Eventueel ook van toepassing zou kunnen zijn artikel 137d, dat aanzetten tot discriminatie verbiedt. Ook hier lijkt echter geen sprake van te zijn. Hoewel de website suggereert dat ‘MOE-landers’ overlast veroorzaken, wordt enkel opgeroepen om deze overlast via de website te melden. Dit inhoud van de site spoort niet aan tot het discrimineren van deze groep.


Gelet op bovenstaande acht de LBA het doen van aangifte in deze niet zinvol. Dit neemt niet weg, dat de LBA deze website geen geslaagd initiatief vindt. Wanneer er problemen zijn, dienen die vanzelfsprekend onderkend en aangepakt te worden – ongeacht de etnische of nationale afkomst van de veroorzakers. Het in het leven roepen van een website, speciaal om klachten over een specifieke bevolkingsgroep te melden, draagt enkel bij aan het vergroten van tegenstellingen in de samenleving.
Dat de samenleving wat dit betreft over de nodige veerkracht beschikt, blijkt wel uit de vele parodiewebsites die inmiddels overal op het internet opgedoken zijn. Wellicht zijn dergelijke spontane initiatieven ook een effectievere manier dan het strafrecht aanspreken, om te tonen dat de Nederlandse samenleving niet op een dergelijk initiatief zit te wachten.


Via de website van de Poolse Werknemers Unie (www.zwiazkizawodowe.nl) konden burgers een petitie tekenen. Hier is bijna 3000 keer gebruik van gemaakt. Ondertussen is deze tekenmogelijkheid gesloten. Uit Haarlem kwamen 49 handtekeningen, uit Beverwijk 10, uit Hoofddorp 9, uit Velsen 5 en uit Heemskerk 4.


De inhoud van de petitie luidde als volgt:


Ik protesteer tegen het discriminerende idee van de Partij voor de Vrijheid (PVV), die een website gelanceerd heeft waar bezoekers worden aangemoedigd om hun problemen met in Nederland wonende Midden – en Oost-Europeanen te melden.


Deze website is er slechts op gericht een klimaat van wantrouwen te creëren tegenover Polen en andere Midden – en Oost-Europeanen. De website is alleen gericht op een specifieke groep mensen. Dat bewijst dat de PVV immigranten uit Midden – en Oost-Europa apart wil behandelen en dus wil discrimineren.


Nederlandse wetgeving verbiedt discriminatie (hoofdstuk 1, artikel 1 van de Grondwet van Nederland “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”).


Daarom verzoek ik dat de Nederlandse autoriteiten maatregelen nemen tegen het initiatief van de Partij voor de Vrijheid, en de website verwijderen.


Name: x Surname: x City: x Email: x


 

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download