Godsdienst

Discriminatie: standpunten politieke partijen

FORUM, een onafhankelijk kennisinstituut op het terrein van multiculturele vraagstukken, volgt de verkiezingen in Nederland nauwlettend en heeft in aanvulling op het dossier Verkiezingen 2012 de partijprogramma’s vergeleken. De visie van politieke partijen op discriminatie(bestrijding) wordt apart benoemd.

Naast discriminatie heeft FORUM speciale aandacht gehad voor de volgende punten uit de partijprogramma’s:

 • visie op samenleving en burgerschap
 • immigratie
 • asiel
 • onderwijs en arbeid
 • inburgering
 • sociale veiligheid
 • overige standpunten gerelateerd aan integratie, de multiculturele samenleving en burgerschap.

Indien een partij geen (expliciet) standpunt heeft opgenomen in haar verkiezingsprogramma over een van deze  onderwerpen, komt de betreffende partij niet bij dat onderwerp voor.
Hieronder staat een overzicht met betrekking tot het punt discriminatie. Het gehele rapport is hieronder te downloaden.

Discriminatie:

GroenLinks

 • Gemeenten verlenen geen subsidies en vergunningen aan publieke gelegenheden als daar gediscrimineerd wordt. Desnoods gaan ze over tot sluiting.
 • De Arbeidsinspectie gaat strenger optreden tegen discriminatie op de arbeidsmarkt.
 • Er komt een nationaal actieplan tegen discriminatie, waarbij zelforganisaties een grote rol spelen.
 • Nederland spant zich in om de horizontale richtlijn van de EU tegen discriminatie buiten de arbeidsmarkt goedgekeurd te krijgen.
 • Er komt een hoger wettelijk strafmaximum bij discriminerend geweld (hate crimes).

PvdA

Discriminatie op de arbeidsmarkt moet actief bestreden worden. Het moet ook bespreekbaar gemaakt worden met werkgevers en werknemersorganisaties.

SP
• Bestrijding van discriminatie op de arbeidsmarkt – op leeftijd, religie, sekse, afkomst of seksuele geaardheid – krijgt alle prioriteit.
• De arbeidsinspectie krijgt de mogelijkheid om meldingen van discriminatie te onderzoeken en overtreders te beboeten.
• Bedrijven en organisaties die aantoonbaar hebben gediscrimineerd. worden door de arbeidsinspectie hard aangepakt. ‘Naming, blaming and shaming’ vinden we ook in orde om bedrijven tot beter gedrag te brengen.

VVD
• De gelijkwaardigheid van alle mensen is een van de belangrijkste uitgangspunten van de VVD. Tegen elke vorm van discriminatie moeten we hard optreden.
• Geweldsmisdrijven met discriminatie als achtergrond moeten extra zwaar worden bestraft.

Commissie beoordeelt partijprogramma’s op rechtsstatelijke waarden (bron: nrc.nl)

In het verkiezingsprogramma van de PVV en de SGP staan punten die “lijnrecht ingaan” tegen de rechtsstatelijke waarden in Nederland. De voorstellen van de PVV en ook van de SGP over moslims kunnen de “minimale toetsing van rechtstatelijkheid niet doorstaan”, oordeelt een commissie die alle verkiezingsprogramma’s heeft doorgeplozen op rechtsstatelijke principes.

Het is voor het eerst dat een commissie onderzoek heeft gedaan naar de rechtstatelijke houdbaarheid van voorstellen die partijen in hun verkiezingsprogramma’s doen. Die commissie, onder voorzitterschap van Bert van Delden (oud-voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak), heeft dat gedaan op verzoek van De Nederlandse Orde van Advocaten, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en de beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders.

Over de PVV en SGP zijn de conclusies het hardst:
De PVV en in mindere mate ook de SGP bepleiten “verregaande beperkingen op de fundamentele vrijheden van moslims, die niet voor andere geloofsgroepen en burgers worden gesteld”. De PVV wil bijvoorbeeld een immigratiestop voor mensen uit islamitische landen. En bij de SGP heeft de commissie kritiek op de ongelijke behandeling op grond van seksuele geaardheid: omdat de partij het huwelijk voor paren met hetzelfde geslacht wil afschaffen en de bestaande mogelijkheid van adoptie voor homoparen afwijst.

Ook bij sommige voorstellen die de VVD heeft over migratie zet de commissie haar vraagtekens:

De VVD wil bijvoorbeeld het recht van bijstand opheffen voor mensen die het Nederlands “niet goed genoeg” beheersen. Zo’n formulering leidt mogelijk tot willekeur, concludeert de commissie, en zulk beleid kan ook in strijd zijn met het gelijkheidsbeginsel uit de Grondwet.

Verder zéggen veel partijen dat ze rechtsstatelijke waarden belangrijk vinden, maar dat klinkt dan niet altijd door in de concrete plannen op andere onderwerpen. Bij de PvdA bijvoorbeeld staat in het programma dat de partij een ‘snelle en adequate’ aanpak van kindermishandeling wil, waarbij ‘wetten en regeltjes’ niet in de weg moeten staan. De commissie vraagt zich af waarom die wetten in zo’n specifiek geval “buiten werking moeten worden gesteld of genegeerd zouden worden”.

Positief oordeelt de commissie over de vele voorstellen tegen discriminatie van, en geweld tegen bepaalde groepen, zoals homoseksuelen.