Per 1 oktober 2012: nieuwe klachtenregeling BD van kracht

Wat te doen als u een klacht heeft over het functioneren van Bureau Discriminatiezaken Kennemerland? Hier de procedure om uw klacht in te dienen.

Om verschillende redenen kunt u een klacht hebben over Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BD):
– de manier waarop u door het bureau bent behandeld
– de stappen die het bureau heeft ondernomen in verband met uw klacht/melding
– de reden waarom het bureau uw klacht niet in behandeling heeft genomen
– de manier waarop het bureau met de gemaakte afspraken is omgegaan

Als een of meer van bovengenoemde punten volgens u niet op een goede manier is/zijn opgepakt, kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van Bureau Discriminatiezaken Kennemerland. Deze commissie bestaat uit drie personen; een bestuurslid en twee externen die vanwege hun ervaring en achtergrond beschikken over deskundigheid om consensus te bereiken.

Wat is de klachtenprocedure?
U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij de voorzitter van de klachtencommissie. U krijgt binnen twee weken een schriftelijke bevestiging met daarin een omschrijving van uw klacht. Naar aanleiding daarvan kunt u nog op- of aanmerkingen maken. Vervolgens voert de klachtencommissie een onderzoek uit, waarin zij gebruik maakt van het klachtendossier en verschillende personen hoort die bij de klacht betrokken zijn geweest. Mogelijk wordt u ter verduidelijking uitgenodigd voor een gesprek met een afgevaardigde van de klachtencommissie.

Binnen twee maanden nadat de klacht is ingediend spreekt de klachtencommissie een oordeel uit. De medewerkers van Bureau Discriminatiezaken Kennemerland zijn verplicht zich aan het oordeel en advies van de commissie te houden. Als u het niet eens bent met de uitspraak van de klachtencommissie kunt u een klacht indienen bij de Landelijke Brancheorganisatie van Antidiscriminatiebureaus. U kunt deze klachtenregeling opvragen bij de klachtencommissie van Bureau Discriminatiezaken.

Registratie
Van de klacht wordt een dossier gemaakt. Dit dossier bevat:
–  gegevens van de klager (naam. adres, telefoonnummer etc.)
–  omschrijving van de klacht
–  gegevens van de aangeklaagde partij
–  afspraken die gemaakt zijn en stappen die ondernomen zijn, of ondernomen moeten worden
–  eventuele andere gegevens die van belang zijn voor de behandeling van de klacht, bijv. brieven.

Het dossier waarin uw gegevens zijn opgenomen wordt zorgvuldig bewaard. Uw persoonlijke gegevens worden niet zonder uw toestemming aan derden bekendgemaakt. Nadat uw klacht is afgesloten wordt uw dossier gearchiveerd. Vijf jaar na afsluiting wordt het dossier vernietigd.

Adres klachtencommissie
Voorzitter van de klachtencommissie
p/a Bureau Discriminatiezaken Kennemerland
Postbus 284
2000 AG Haarlem

Deze klachtenregeling is van kracht per 1 oktober 2012 en heeft een geldigheidsduur van vijf jaar. De regeling is vastgesteld door het bestuur en staat gepubliceerd op de website van Bureau Discriminatiezaken Kennemerland.

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Regio’s
Tags
Download