Leeftijd

Leeftijdsdiscriminatie: belangrijke veranderingen!

Leeftijdsdiscriminatie: wat mag wel.
Het maken van leeftijdsonderscheid is wel toegestaan als er sprake is van werkgelegenheids- of arbeidsmarktbeleid van de overheid. Er is sprake van een tijdelijke maatregelen voor jongeren en 50-plussers met ingang van januari 2014. Het betreft geen voorkeursbeleid.

Jongeren van 18 tot 27 jaar


Het kabinet heeft de ‘Aanpak jeugdwerkloosheid’ ingesteld om te voorkomen dat jongeren door de crisis lang aan de kant blijven staan. De ‘Aanpak jeugdwerkloosheid’ is vastgelegd in de Begrotingswet 2014 en 2015. Hierdoor is het openstellen van vacatures voor jongeren van 18 tot 27 jaar in het kader van de bestrijding van de jeugdwerkloosheid toegestaan. De vacature moet dus wel specifiek gericht zijn op bestrijding van de jeugdwerkloosheid. In de vacature moet de volgende zin worden vermeld: ‘Dit is een vacature voor jongeren van 18 tot 27 jaar in het kader van de ‘Aanpak jeugdwerkloosheid’.’


50-plussers


De overheid heeft werkgelegenheidsbeleid ontwikkeld om de werkloosheid onder 50-plussers tegen te gaan. Er mag daarom onderscheid worden gemaakt op leeftijd als het gaat om vacatures voor deze doelgroep. De vacaturetekst zal in dat geval echter ook duidelijk moeten maken dat de vacature onderdeel uitmaakt van het beleid dat zich richt op het voorkomen van werkloosheid onder 50-plussers. Hiervoor kan de volgende motivering aan de vacature worden toegevoegd: ‘Deze vacature past in het beleid van het ministerie van SZW dat mede is gericht op de bestrijding van werkloosheid onder de doelgroep 50-plus’.


Het College voor de Rechten van Mens (voorheen Commissie Gelijke Behandeling) is nog aan het onderzoeken of art. 7 lid 1 van de WGBL (Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd) van toepassing is. In 2007/2008 mocht er ook gevraagd worden  naar mensen tot 22 jaar, mits erbij werd vermeld dat het om een specifiek project ging ter bestrijding van jeugdwerkloosheid. De oordelen 2007/190 en 2007/191 gaan daar over.


Artikel 7 WGBL
1.Het verbod van onderscheid geldt niet indien het onderscheid:
a. gebaseerd is op werkgelegenheids- of arbeidsmarktbeleid ter bevordering van arbeidsparticipatie van bepaalde leeftijdscategorieën, voor zover dit beleid is vastgesteld bij of krachtens wet.


 


Zie ook: https://www.werk.nl/portal/page/portal/werk_nl/werkgever/meerweten/werving/spelregels/leeftijdsdiscriminatie


Meer informatie: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland 023 5315842 

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Leeftijd
Regio’s
Tags
Download