Arbeidsmarkt

Uitkomsten onderzoek ondernemingsraden

Medio 2015 heeft Bureau Discriminatiezaken Kennemerland een onderzoek uitgezet onder ondernemingsraden van 279 ondernemingen in de regio Kennemerland. Aan dit onderzoek hebben 49 ondernemingsraden meegewerkt. Zojuist is hierover het eindrapport Discriminatie op de agenda van ondernemingsraden? verschenen.

Waarom dit onderzoek?
Het kabinet heeft vorig jaar het actieplan arbeidsmarktdiscriminatie gepresenteerd. Dit actieplan (hieronder te downloaden) bevat 42 acties om discriminatie op de arbeidsmarkt te bestrijden. Twee daarvan betreffen ondernemingsraden.
Wij zijn benieuwd in hoeverre ondernemingsraden bekend zijn met de wetgeving rond discriminatie op de werkvloer. Ook willen wij graag weten wat een ondernemingsraad onderneemt om discriminatie binnen de organisatie te voorkomen en aan te pakken. Aan de hand van de inzichten die dit onderzoek opleveren kunnen wij ondernemingsraden ondersteunen in het voorkomen van discriminatie en ongelijke behandeling.
Uitkomsten
Uit het onderzoek blijkt dat de ondernemingsraden aangeven redelijk wat kennis te hebben van de WOR en de Arbowet. Met  het bestaan van de handreiking van de Commissie Bevordering Medezeggenschap zijn daarentegen erg weinig ondernemingsraden bekend, hoewel deze specifiek is gericht op de ondernemingsraden om discriminatie tegen te gaan.
Een derde van de respondenten zegt de WOR niet of nauwelijks te hanteren omdat hiertoe geen noodzaak bestaat omdat discriminatie niet voorkomt: ze hebben hierover geen signalen of klachten binnengekregen. In relatie tot de Arbowet geeft circa 40% een vergelijkbaar antwoord.
De ondernemingsraden die de WOR toepassen in hun werkzaamheden als OR geven aan dat er in de organisatie interne codes, regelingen, handboeken of beleid zijn die dit onderwerp ‘dekken’ en/of er is een vertrouwenspersoon aangesteld. Een aantal ondernemingsraden heeft overleg met de directie over discriminatie of is betrokken bij sollicitaties en ontslag. Ook noemen enkelen een commissie VGWM (veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu).
De onderwerpen diversiteit, gelijke behandeling en discriminatie blijven vaak onderbelicht binnen ondernemingsraden. Dit, terwijl 87% van de ondernemingsraden aangeeft dat de organisatie redelijk tot heel divers is. Daarmee zou het onderwerp diversiteit wellicht ook meer aandacht verdienen. Het nut van structurele aandacht voor het discriminatie en ongelijke behandeling wordt dikwijls niet ingezien omdat veel ondernemingsraden geen concrete signalen krijgen dat het speelt.
Hieronder is het gehele onderzoek te downloaden.Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Marjolein van Haaften 023 5315842 of mvh@bdkennemerland.nl,