(Homo)seksuele gerichtheid

Discriminatie steeds breder in beeld

Discriminatie kan iedereen treffen. Maar hoe vaak komt het voor? Wie wordt er door geraakt? En op welke plek? Die vragen gaan we in dit rapport beantwoorden.

In 2015 zijn bij de antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) in eenheid Noord-Holland 330 discriminatieklachten ingediend, in behandeling genomen en geregistreerd. Daarnaast haalden zij via eigen screening nog 21 zaken boven tafel. Denk hierbij aan het screenen van vacatures; er zijn nog steeds bedrijven en organisaties die verboden leeftijds- en geslachtseisen stellen.
De politie registreerde 398  zaken in 2015 waarbij discriminatie een rol speelde. Daarbij kwamen nog 92  incidenten met een discriminatoir karakter, gericht tegen werknemers met een publieke taak zoals politie, brandweer en ambulancepersoneel. Denk hierbij vooral aan scheldpartijen met daarin de woorden homo, Jood etc.
Dit blijkt uit het de jaarrapportage discriminatie eenheid Noord/Holland.
Het totaal aantal klachten bij de ADV’s is in 2015 lager dan in 2014 . De daling van het aantal discriminatieklachten bij de Noord-Hollandse ADV’s is conform de landelijke ontwikkelingen . Het aantal discriminatiezaken waarvan aangifte is gedaan of melding is gemaakt bij de politie in eenheid Noord-Holland is in 2015 gestabiliseerd.
Een verklaring voor de afname bij de ADV’s zou kunnen zijn dat steeds meer mensen zelf een oplossing vinden of zich  voldoende gesteund voelen op bijvoorbeeld sociale media. Een ander mogelijke verklaring voor de daling is het signaal dat ADV’s oppikken tijdens activiteiten en voorlichtingen, namelijk  een dalend vertrouwen in de politiek en overheidsinstanties. Hierdoor zijn mensen misschien ook minder geneigd om een incident te melden bij een ADV want ‘wat kunnen die nou doen?’. De weg naar de politie lijkt voor veel mensen wèl een logische stap, vooral als er sprake is van agressie (ook schelden), vernieling of geweld met een discriminatoir aspect.
Het aantal verzoeken om een oordeel over discriminatiezaken bij het College voor de Rechten van de Mens over 2015 was bij het verschijnen van dit rapport nog niet bekend. In 2014  behandelde het College 42 verzoeken uit het werkgebied Noord-Holland.
In het rapport wordt uitgebreid aandacht besteed aan arbeidsmarktdiscriminatie en discriminatie op straat.
 
Het hebben van ongelijke kansen bij het zoeken naar werk en op de werkvloer is een reëel en ernstig probleem, dat de toegang tot werk voor bepaalde groepen belemmert. Inwoners van Noord-Holland melden discriminatie op de arbeidsmarkt meer dan discriminatie op andere terreinen. De groepen die het meeste last hebben van discriminatie zijn ouderen, mensen met een beperking en mensen met een niet-westerse achtergrond. Dit beeld strookt met de bevindingen in diverse onderzoeken.

Een groot deel van de discriminatie die wordt gemeld, vindt plaats in de eigen woonomgeving of in de openbare ruimte. Door eigen buren of door onbekenden. Met name moslims, homoseksuelen/lesbiënnes en mensen met een duidelijk niet westerse afkomst hebben daar last van.

Meer informatie bij Frederique Janss of Marjolein van Haaften  023 5315842