Wetgeving

Burgerlijk Wetboek

Naast het Wetboek van Strafrecht zijn er ook zogenoemde civielrechtelijke procedures mogelijk. Dit betekent dat een burger een andere burger kan aanklagen. Hierbij is het niet nodig dat het Openbaar Ministerie ingeschakeld wordt; meestal wel een advocaat.

Onrechtmatige daad
In het Burgerlijk Wetboek (BW) staat een artikel over onrechtmatige daad. Bij een onrechtmatige daad gaat het erom dat een verwijtbare inbreuk op een recht gepleegd wordt. Dit betekent dat iemand belemmerd wordt om zijn of haar recht uit te oefenen. Discriminatie kan hier onder vallen; het gaat hierbij echter voornamelijk om de grond etnische afkomst. Degene die zich gediscrimineerd voelt, of een belanghebbende, moet bewijzen dat de gedaagde zich schuldig heeft gemaakt aan discriminatie. Is er sprake van een onrechtmatige daad, dan kan schadevergoeding geëist worden.

Onrechtmatige daad is in het burgerlijk recht een belangrijk en vaak gebruikt begrip, maar voor discriminatie gevallen wordt het niet heel vaak gebruikt. Voor de volledigheid volgt hier wel de tekst van artikel 162, boek 6 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek:
1.Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.
2.Als onrechtmatige daad kan worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of hetgeen volgens ongeschreven recht in maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.
3.Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Type
Nieuws
Gepubliceerd op
Dossier
Wetgeving
Regio’s
Tags
Download