Cijfers discriminatie

Jaarverslag 2017: thema religie

Het jaar 2017 stond voor het Bureau Discriminatiezaken (BD) opnieuw in het teken van het thema religie. We deden veel onderzoek, gaven voorlichting en trainingen en zagen het aantal discriminatieklachten licht dalen.
Moslimdiscriminatie of islamofobie is een onderwerp dat in ons werk veel aan de orde komt. Veel vrouwen met een hoofddoek ervaren het, maar melden het niet.
Identiteit en de vraag ‘waar hoor je bij’ zijn thema’s geworden waaraan enorm veel waarde wordt gehecht.
Wij voelden ons, zoals wel vaker, geroepen tot nuancering over en weer: houd rekening met gevoeligheden, probeer je te verplaatsen in de ander, discussieer over de inhoud zonder in extremen te vervallen.

Meldingen van discriminatie
Bij het Bureau Discriminatiezaken is het aantal discriminatiemeldingen in 2017 licht gedaald ten opzichte van het aantal in 2016; 210 meldingen in 2016 en 195 meldingen dit jaar. Los van het aantal meldingen echter hebben de ADV’s een veel breder takenpakket en daarmee is hun bestaansrecht en noodzaak gewaarborgd.
Het BD blijft van mening dat het doen van melding erg belangrijk is. Pas als je meldt, gebeurt er iets. Naar aanleiding van de signalen leveren en ontwikkelen we maatwerk op het gebied van voorlichting, advies en onderzoek. Daarnaast draagt het bij aan zelfredzaamheid en zelfvertrouwen van mensen en aan sociale cohesie in de samenleving. Zo hebben de verschillende kerntaken een wisselwerking op elkaar en versterken ze elkaar.

Preventie
Met het geven van voorlichting willen wij dat mensen meer begrip krijgen voor mensen die anders zijn om wat voor reden dan ook. Dat brengt meestal meer verdraagzaamheid met zich mee en inzicht in het feit dat iedereen wel eens geconfronteerd kan worden met discriminatie, omdat je altijd wel tot een bepaalde groep behoort. Mooie voorbeelden zijn het brievenschrijfproject en de wandeling Oorlogsporen.
Voorlichting gebeurt vaak in de vorm van gastlessen op scholen, zodat grotere groepen bereikt worden.
In 2017 zijn we veel bij groepen statushouders geweest voor voorlichtingen en hebben we aan verschillende beroepsgroepen trainingen gegeven. We waren een actieve deelnemer met verschillende activiteiten in de regenboogcoalitie in Haarlem om de acceptatie van seksuele diversiteit te vergroten. En er vonden twee edities plaats van de Mensenbieb.

Onderzoek en monitoring
Niet alleen wij, maar ook overheden willen een zo compleet mogelijk inzicht in wat er speelt aan discriminatie. Ongelijke behandeling ontwricht de samenleving zowel op micro- als meso- als macroniveau. De resultaten van onderzoeken dienen  als uitgangspunt voor advies, voorlichting en projecten. In 2017 hebben we een Regionale Rapportage discriminatie opgesteld met cijfers van politie en ADV’s in Noord-Holland, is het Pink Panel onderzoek weer gedaan (voor de tiende keer) en is kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de beleving van religie (‘kun je in vrijheid je religie praktiseren en hoe vrij laat je anderen?’).
Monitoring was dit jaar ook gericht op gesprekken en bijeenkomsten met organisaties en individuen over de plek van religie en levensbeschouwing in de samenleving in het kader van verbinding.

Het jaarverslag van 2017 is hieronder te downloaden.