Cijfers discriminatie

Discriminatie op grond van herkomst en huidskleur helft van klachten

Bij klachten over discriminatie vormt discriminatie op grond van herkomst en huidskleur nog steeds de grootste categorie, zo blijkt uit de Monitor Discriminatie 2018 Noord-Holland[1], die de cijfers van de Antidiscriminatievoorzieningen en de politie eenheid Noord-Holland in beeld brengt. Bij de drie Antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) in de eenheid Noord-Holland werden 306 discriminatieklachten ingediend, in behandeling genomen en geregistreerd. Het aantal klachten is met 6% gedaald ten opzichte van 2017. Dit is vergelijkbaar met het landelijke beeld. In 2018 registreerde de politie in de eenheid Noord-Holland 375 discriminatie-incidenten, dat is een stijging van 7% ten opzichte van 2017. Landelijk laat de politie een daling zien van 6%.

Wie worden er door geraakt?

Discriminatie is niet altijd zichtbaar, wordt niet altijd herkend én wordt lang niet altijd gemeld. De cijfers in de monitor geven slechts een indicatie van de aard en omvang van de problematiek. Discriminatie kan iedereen treffen maar de meeste meldingen worden gedaan door mensen met een migratieachtergrond of een donkere huidskleur. Dit betreft ongeveer de helft van de klachten, zowel bij de  ADV’ s (53%) als de politie (51%). Discriminatie op grond van herkomst en huidskleur is een structureel verschijnsel, het is veelomvattend en lastig aan te pakken. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met een migratie-achtergrond die een lagere kans hebben om te worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek of mensen met een donkere huidskleur die in de openbare ruimte bovengemiddeld vaak te maken krijgen met scheldpartijen vanwege hun huidskleur.

Bij de politie staan klachten op grond van (homo)seksuele gerichtheid op de tweede plaats: de politie registreerde hierover 92 incidenten in 2018. Dit is circa een kwart van alle discriminatie-incidenten (dit is conform het landelijke beeld). Het merendeel heeft betrekking op homoseksuele mannen. Vaak is er sprake van beledigingen in de directe woonomgeving of elders op straat. Er is de afgelopen jaren sprake van een  lichte toename van het aantal geregistreerde incidenten. Bij de ADV’s komen hierover relatief weinig klachten binnen.

Mensen met een beperking of chronische ziekte hebben vooral te maken met ongelijke behandeling zoals geschillen met de gemeente over de WMO of een parkeerkaart. Of het kan gaan om werkgevers die mensen met een chronische ziekte anders behandelen dan collega’s die hier geen last van hebben.

Moslims meldden zich de afgelopen jaren minder bij de ADV’s en de politie. Uit gesprekken met moslim-organisaties komt echter naar voren dat er nog veel moslimvijandigheid wordt ervaren, met name op straat en op sociale media. Bij de politie is er sprake van een sterke daling van dit type aangiften. Het betrof 4% van alle discriminatie-incidenten (landelijk 4,5%). Bij de ADV’s in Noord-Holland komen weinig klachten binnen over antisemitisme. Bij de politie eenheid Noord-Holland gaat het om 6% van de discriminatie-incidenten (landelijk is dit 8%). Het speelt zich vooral af in de directe woonomgeving en in de openbare ruimte.

Politie  en ADV’s kunnen op verschillende terreinen iets voor mensen betekenen

Bij de ADV’s komen de meeste klachten binnen over de arbeidsmarkt, collectieve voorzieningen en onderwijs[2]. Bij de politie betreffen de meeste aangiftes en registraties van discriminatie de openbare ruimte, en de directe woonomgeving,  Het gaat dus vaak om verschillende discriminatie-incidenten en locaties waarvoor mensen contact opnemen met de ADV’s of de politie. Als mensen te maken krijgen met discriminerende  scheldpartijen en geweld stappen ze veelal naar de politie. Als er aangifte wordt gedaan kunnen er maatregelen worden genomen en kan de dader, als er inderdaad sprake is van strafrechtelijke discriminatie, mogelijk worden gestraft.

Ongelijke behandeling op het werk, op school of in contact met collectieve voorzieningen vraagt om een andere benadering. Klachtbehandelaars van ADV’s luisteren, geven (kosteloos) advies en kunnen bijvoorbeeld bemiddelen. Welke stappen worden genomen hangt af van de klacht en van de wensen van de melder.

Wat kunt u doen bij discriminatie?

Als u te maken krijgt met discriminatie of hiervan getuige bent, kunt u contact opnemen met de Anti-discriminatievoorziening in uw regio. De ADV’s kunnen u ook ondersteunen als u om een oordeel wilt vragen bij het College voor de Rechten van de Mens.
Als er sprake is van discriminerende situaties waarbij u bent  lastig gevallen of er bedreiging of geweld in het spel is kunt u aangifte doen bij het politiebureau of contact opnemen met de wijkagent. U kunt ook digitaal melding maken van discriminatie bij de politie via een meldformulier.

Meer informatie:

ADV Noord-Holland Noord > www.Art1NHN.nl of 072 5154400

ADV Zaanstreek/Waterland >www.bureaudiscriminatiezaken.nl of 075 6125696

ADV Kennemerland > www.bdkennemerland.nl of 023 5315842

Politie >  www.politie.nl/themas/discriminatie.html

Over de Monitor

De Monitor Discriminatie 2018 Noord-Holland is een gezamenlijke uitgave van de politie eenheid Noord-Holland en de drie Antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek/Waterland die hierin hun discriminatiecijfers op eenheidsniveau publiceren. De Nationale Politie en het College voor de Rechten van de Mens hebben voor deze uitgave hun gegevens beschikbaar gesteld. De Monitor verschijnt gelijktijdig met rapporten over acht andere politie-eenheden en het landelijke rapport Discriminatiecijfers in 2018. Alle rapporten en cijfers zijn te vinden op www.discriminatie.nl. Hierin worden ook casussen beschreven van discriminatie-incidenten.

[1] Exclusief politie-eenheid  Amsterdam en Gooi- en Vechtstreek.
[2] Los van het hoge aandeel discriminatie-incidenten in de eigen woonwijk.