Racisme, afkomst, huidskleur

Discriminatiecijfers 2019 Noord-Holland en landelijke cijfers bekend

Vandaag verschijnen de Monitor Discriminatie 2019 Noord-Holland en het landelijke rapport Discriminatiecijfers in 2019. In de eerste publicatie zijn alle klachten van drie type ‘registratie-instanties’s samengebracht: drie antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s), de politie-eenheid Noord-Holland en het College voor de Rechten van de Mens. Hierdoor ontstaat een compleet beeld van geregistreerde discriminatie-incidenten in Noord-Holland[1]. De Monitor is samengesteld door de ADV in Kennemerland, Bureau Discriminatiezaken, in samenwerking met de politie Noord-Holland.

Uit de Monitor komt naar voren dat het aantal registraties van discriminatie bij de drie ADV’s in 2019 licht daalde met 5%. De ADV’s in Noord-Holland ontvingen 290 klachten van discriminatie. Landelijk steeg het aantal klachten bij antidiscriminatievoorzieningen met 1%. Bij de politie bleef het aantal registraties nagenoeg gelijk met 458.  Landelijk is er sprake van een stijging van 17%. De monitor is onderaan dit bericht te downloaden of te bekijken op www.discriminatie.nl waar ook de negen andere regionale rapporten in te zien zijn.

Discriminatie per gemeente

Het grootste absolute aantal klachten bij de ADV’s kwam binnen over voorvallen in Zaanstad (58) en Haarlem (49). In de politieregistraties kwamen de meeste discriminatie-incidenten voor in Zaanstad (57), Haarlem (56) en Alkmaar (50). Met de promillagekolom op pagina 10 in de Monitor hebben wij willen aangeven vanuit en over welke gemeenten relatief, in relatie tot het aantal inwoners, veel discriminatieklachten binnenkomen. Zaanstad scoort het hoogste met 0,74. Soms komen er relatief veel klachten binnen bij de ADV, zoals in Zaanstad, Purmerend en Heemstede of relatief veel bij de politie, zoals in Alkmaar, Den Helder en Zandvoort.

Wie worden vooral gediscrimineerd?

Racisme, discriminatie op grond van herkomst/huidskleur, behoudt een dominante rol in de klachten bij de ADV’s en registraties van de politie (respectievelijk 41% en 43%). Het aantal klachten op grond van handicap en chronische ziekte bij de ADV’s is in 2019 met 36 onveranderd hoog (12% van alle klachten). Bij de politie staan registraties op grond van seksuele gerichtheid op de tweede plaats (27%). De verzoeken om een oordeel bij het College voor de Rechten van de Mens betreffen voornamelijk discriminatie op grond van geslacht, handicap/chronische ziekte en herkomst/huidskleur.

Waar vindt de meeste discriminatie plaats?

De arbeidsmarkt is net als voorgaande jaren het maatschappelijk terrein waarover de ADV’s de meeste klachten ontvingen. Ruim een kwart (27%) van de klachten heeft betrekking op werk-situaties.

Wat doen de ADV’s?

De ADV’s geven altijd advies en informatie aan mensen die zich melden met discriminatieklachten. Beïnvloeding van beleid, bemiddeling en het bijstaan in procedures worden ook veel ingezet als vorm van klachtbehandeling.

Landelijke cijfers

In opdracht van de Politie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft Art.1 voor het vijfde jaar op rij het landelijke rapport over discriminatiecijfers geschreven. Dit rapport geeft inzicht in de discriminatie-incidenten en -meldingen die in Nederland in 2019 door een officiële instantie zijn geregistreerd. Meldingen bij antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s), door de politie
geregistreerde discriminatie-incidenten, verzoeken om een oordeel, vragen en meldingen bij het College voor de Rechten van de Mens (hierna: College) en gegevens van het meldpunt internetdiscriminatie MiND worden naast elkaar gepresenteerd. Deze bieden gezamenlijk een inkijk in een deel van het brede fenomeen discriminatie in Nederland. Het rapport is onderaan dit bericht te downloaden of te bekijken op www.discriminatie.nl

  • Het totaal aantal registraties en meldingen was zowel bij de politie als bij de ADV’s in 2019 hoger dan het jaar ervoor.
  • In de politieregistraties en de ADV-meldingen is de verdeling naar discriminatiegrond tussen 2018 en 2019 weinig veranderd: herkomst was bij zowel de politie als bij ADV’s de discriminatiegrond die het vaakst werd vastgelegd. Bij de ADV’s werd daarnaast vaak melding gedaan van discriminatie op de gronden handicap en geslacht. De politie registreerde verder verhoudingsgewijs vaak de grond seksuele gerichtheid.
  • Veel meldingen over drie incidenten: de Nashville verklaring, het (uiteindelijk niet doorgevoerde) plan om kunstmatige inseminatie met donorzaad niet langer uit de basisverzekering te vergoeden voor lesbische en alleenstaande vrouwen zonder medische indicatie. Daarnaast was de beslissing van de TU Eindhoven om een stringent voorkeursbeleid voor vrouwelijke sollicitanten te voeren aanleiding voor 56 meldingen bij ADV’s.

[1] Exclusief Amsterdam en Gooi- en Vechtstreek