Arbeidsmarkt

Landelijk rapport over discriminatie op de arbeidsmarkt

Doorgaans gaat 30% van alle discriminatie-meldingen bij Antidiscriminatievoorzieningen over incidenten op de arbeidsmarkt. Het rapport bestaat uit cijfers over de periode 2015-2019 en gaat middels praktijkvoorbeelden in op welke mogelijkheden er bestaan om dit aan te pakken en ondersteuning te krijgen.

Sinds 2009 kent iedere gemeente de verplichting om haar burgers een laagdrempelige, onafhankelijke voorziening te bieden voor registratie van en bijstand bij discriminatiemeldingen. Dat betekent dat iedereen die zich gediscrimineerd voelt of getuige is van discriminatie terecht kan bij een antidiscriminatievoorziening (ADV). Jaarlijks ontvangen ADV’s ongeveer 4.500 meldingen.
Een groot deel daarvan gaat over incidenten of situaties op de arbeidsmarkt.Doorgaans betreft dit ongeveer 30% van alle discriminatiemeldingen. Deze al jaren prominente vertegenwoordiging van de arbeidsmarkt in discriminatiemeldingen en -registraties, maakt een nadere beschouwing van ongelijke behandeling en discriminatie op dit terrein wenselijk.

Dit wordt extra onderstreept door de politieke en maatschappelijke zorg over de kansen van mensen om door middel van werk een zelfstandige en volwaardige positie in de Nederlandse samenleving te verwezenlijken en de daaruit volgende zware inzet in het regeringsbeleid op het tegengaan van arbeidsdiscriminatie.

Mensen die discriminatie ervaren op de arbeidsmarkt kunnen dit op verschillende manieren aankaarten. De mogelijkheden variëren grofweg van een interne melding bij de werkgever tot een procedure bij het College voor de Rechten van de Mens (hierna: het College), een civiele procedure, een klacht indienen bij een ADV of het doen van aangifte bij de politie.

In alle gevallen kan een ADV een informerende, adviserende en eventueel ondersteunende rol vervullen. Er is weinig bekend over de routes die melders volgen wanneer ze een oplossing zoeken voor ervaren arbeidsdiscriminatie, de afwegingen die daarbij worden gemaakt en de resultaten van interventies die worden gepleegd.

De Monitor Arbeidsdiscriminatie is een uitgave van Discriminatie.nl, de vereniging van antidiscriminatievoorzieningen, en is geschreven in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De monitor biedt meer inzicht in de dynamiek rondom (interventies bij) discriminatie op de arbeidsmarkt. Twee specifieke typen van arbeidsdiscriminatie worden uitgelicht: discriminatie op grond van zwangerschap (vooral bij uitstroom en rondom arbeidsvoorwaarden)  en discriminatie op grond van herkomst (vooral bij bij werving en selectie en op de werkvloer).

Een uitgebreide case study brengt het onderwerp dichter bij de praktijk.  Welke mogelijkheden bestaan er voor mensen die arbeidsdiscriminatie ervaren om dit aan te pakken en ondersteuning te krijgen.
En wat zijn mogelijke interventies bij enkele specifieke vormen van arbeidsdiscriminatie en de aandachtspunten hierbij.

Meer informatie over het rapport bij Frederique Janss, 023 5315842