(Homo)seksuele gerichtheid

Uitkomsten Pink Panel onderzoek 2022

1 op de 4 LHBTIQ+-respondenten in Kennemerland heeft te maken met LHBTIQ+-vijandige gebeurtenissen. Het aantal discriminatie-ervaringen is toegenomen. Circa de helft van de LHBTIQ+’s past diens gedrag aan. Dat zijn enkele uitkomsten van het Pink Panel onderzoek 2022.

Meer uitkomsten zijn te lezen in dit artikel en in de Pink Panel feitenkaart 2022. De feitenkaart is hieronder te downloaden.

BDKPinkPanelfactsheet2022spreaddef

BDKPinkPanelfactsheet2022def

Discriminatie of intolerantie ervaren

Ik heb het afgelopen jaar weleens intolerantie of discriminatie ervaren vanwege seksuele geaardheid of genderexpressie:
In mijn eigen straat/wijk:         ja 12% (2019) > ja 16% (2022); trend > toename
In de openbare ruimte:             ja 21% (2019) > ja 21% (2022); trend > gelijk gebleven

Op het werk
Uit eerder onderzoek blijkt dat discriminatie op het werk niet snel openlijk wordt geuit, maar eerder verhuld voorkomt. Dit is de reden dat we beginnen met de vraag of LHBTIQ+’s op het werk het afgelopen jaar weleens onaangename opmerkingen hebben gehad over hun seksuele gerichtheid of genderexpressie die als vervelend werden ervaren.

Onaangename opmerkingen op werk:      ja 23% (2019) > ja 23% (2022); trend > gelijk gebleven
Andere vorm van intolerantie op werk:    ja 9% (2019) > ja 9% (2022);  trend > gelijk gebleven

Citaten van respondenten:  onaangename opmerkingen op het werk PP2022

9% zegt ja op de vraag of ze nog andere vormen van tolerantie op het werk ervaren. Ze noemen 42 voorbeelden (meerdere antwoorden mogelijk) van andere vormen van intolerantie op het werk zoals beledigende opmerkingen, ongelijke behandeling, negeren, schelden, roddelen, botsing religie versus geaardheid, pesten en buitensluiten.

Gedrag aanpassen

Ik pas mijn gedrag aan ter voorkoming van vervelende of vijandige anti LHBTIQ-incidenten:
Op mijn werk:                        ja 47% (2019) > ja 56% (2022); trend > toename
In mijn eigen straat/wijk:       ja 54% (2019) > ja 51% (2022); trend > afname
In de openbare ruimte            ja 61% (2019) > ja 61% (2022); trend > gelijk gebleven

Ongeveer de helft van de respondenten past diens gedrag aan.

Plekken vermijden in de woonbuurt
Vermijdt u bepaalde plekken of loopt u weleens om in uw wijk ter voorkoming van vervelende of vijandige anti LHBTIQ+-incidenten? n=247
Ja:                   15% (2019:10%)
Soms:             11% (2019:11%)
Nee:               70% (2019:76%)

Wij hebben gevraagd hoe de veiligheid in de eigen straat en woonwijk verbeterd zou kunnen worden. LHBTIQ+’s vinden dit vooral een maatschappelijke kwestie, die verder reikt dan straat en wijk. De belangrijkste suggesties ter verbetering van de veiligheid in woonwijken zijn: meer voorlichting op scholen, buurthuizen en gebedshuizen, meer kennis bij jongerenwerk, meer regenboogvlaggen, seksuele diversiteit normaliseren in beeld, meer handhaving en meer politie (op de fiets) op straat, meer buurtactiviteiten om elkaar te leren kennen en ‘nieuwkomers’ meer wijzen op het feit dat seksuele diversiteit en transseksualiteit in Nederland geaccepteerd worden (en wettelijk beschermd). Ook oppert men meer gesprekken met buurtgenoten over diversiteit.

Veroorzakers discriminatie/intolerantie in eigen straat of wijk

Wie waren de veroorzakers van dit vijandige, intolerante en/of discriminerende gedrag? 
(meerdere antwoorden mogelijk)
Onbekende jongeren                          34%
Jongeren in de wijk, ik ken ze              20%
Volwassenen in mijn straat                  18%
Mijn directe buren                         11%
Onbekend                                     9%
Anders*                                     9%

*klanten van organisatie waar ik werk, medescholieren, personeel van bouwbedrijf, krantenbezorger, mijn ouders

Op welke locaties in de openbare ruimte discriminatie

In de openbare ruimte heeft 21% intolerantie of discriminatie ervaren. In vergelijking met 2019 is dit aandeel gelijk gebleven.

Hierbij noemen de respondenten de volgende locaties:
Op straat:                           40% (2019:46%)
Op of rondom stations/bushaltes:     17% (nieuwe vraag)> opvallend hoog aandeel
In Openbaar Vervoer (OV):            15% (2019:13%)
In de winkel:                        14% (2019:17%)
In de horeca                          9% (2019:23%) > opvallend laag aandeel = corona effect?

Gemeenten die genoemd worden bij incidenten in en om rondom OV: Haarlem 13x, Zandvoort 3x, Beverwijk 2x, Heemskerk 2x

 Welke gemeenten/plaatsen worden genoemd als plaats voorval discriminatie of intolerantie in de openbare ruimte

Haarlem 22x
Amsterdam 15x
Zandvoort 6x
Beverwijk 4x
Heemskerk 3x
Haarlemmermeer 2x
Heemstede 1x
Velsen 1x

Gemeenten die genoemd worden bij incidenten in en om rondom OV: Haarlem 13x Zandvoort 3x Beverwijk 2x Heemskerk 2x

 Stereotypen

LHBTIQ+’s worden nog volop geconfronteerd met opmerkingen en vragen van mensen die denken vanuit stereotypen. 40% van de respondenten krijgt hier vragen of opmerkingen over. Het gaat vooral over de rolverdeling binnen de relatie; wie is de man, wie is de vrouw. Maar er worden ook opmerkingen gemaakt die homoseksualiteit seksualiseren of er worden uitlatingen gedaan rondom kleding of uiterlijk. Het zijn minder respondenten dan in 2019 die hiermee te maken krijgen.

60% van de respondenten antwoordt niet te maken te krijgen met stereotyperende opmerkingen of vragen.

Heeft u het afgelopen jaar te maken gehad met stereotyperende opmerkingen of vragen rondom uw seksuele gerichtheid of genderexpressie? meerdere antwoorden mogelijk, n=261
 

Ja, over de rolverdeling, wie de man en wie de vrouw is in de relatie 11% (2019:21%)
Ja, opmerkingen die homoseksualiteit seksualiseren 17% (2019:13%)
Ja, over kleding of uiterlijk 7%  (2019:14%)
Nee 60% (2019:55%)
Anders* 6%   (2019:3%)

 

Anders*:

 • Vragen rond ouderschap: wie is de echte moeder van onze dochter?
 • Mijn kind ontvangt op basisschool opmerkingen over mij (haar moeder).
 • Negatieve vooroordelen.
 • Alle bovenstaande antwoorden en nog meer kleinere opmerkingen/stereotypes.
 • Vooral te maken gehad met hulpverleners en instanties die nog steeds niet begrijpen dat er ook een andere samenlevingsvorm is dan man/vrouw. Dat heeft heel vaak voor problemen gezorgd. Zelfs in het ziekenhuis helaas werd ik niet gezien als echtgenoot van mijn man. Ook huisartsenpost, verzekeringsmaatschappijen en financiële instellingen hebben deze variant nog steeds niet in hun systeem.
 • Krantenbezorger die vervelende vragen stelde, en vervelende opmerkingen maakte.
 • Vragen over verwachtingen rond ouderschap.
 • Ja, dat onze zoon ziek zou zijn. Een spuitje zou helpen. Op mijn werk kon ik niet blijven werken, ik heb ontslag genomen.
 • Ik krijg vragen van vrienden over hoe ‘je als homo’ dingen ziet, i.p.v. als individu.

 

Wat gemeenten beter of anders kunnen doen op het gebied van Regenboogbeleid:

Antwoorden zijn per regenbooggemeente op te vragen.

Enkele antwoorden van respondenten : suggesties Regenboogbeleid

Samenstelling Pink Panel

Er doen in 2022 meer LHBTIQ+’s mee uit Heemskerk, Beverwijk en Heemstede dan in 2019. En minder uit de gemeente Haarlemmermeer.

De respondenten vertegenwoordigen meer seksuele  en genderdiversiteit. Er is een hoger aandeel vrouwen, biseksuelen, transgender personen en mensen die zichzelf als ‘anders’ (panseksueel, queer) labelen.

Leeftijdscategorieën respondenten: 

30-
44
15%
30-39 jaar
39
14%
40-49 jaar
49
17%
50-59 jaar
65
23%
60-69 jaar
59
21%
70-79 jaar
27
9%
80+
2
1%
285

Sectoren waarin respondenten werkzaam zijn:

Gezondheidszorg, welzijn                    18%
Openbaar bestuur (gemeente, provincie)      16%
Onderwijs                                   14%
Zakelijke dienstverlening                   11%
Cultuur                                      9%
Groothandel, detailhandel                    9%
Zelfstandig ondernemer                      6%
Industrie/Bouw                               6%
Horeca                                      3%
Anders                                       8%

 

Over het Pink Panel onderzoek
In het onderzoek worden verschillende maatschappelijke terreinen belicht: de eigen woonomgeving, de werkomgeving, de openbare ruimte en de sportvereniging. We stellen vragen over sociale veiligheid, acceptatie en ervaring met LHBTIQ+-vijandigheid en discriminatie. Het onderzoek schetst een beeld van de situatie in heel Kennemerland. Ongeveer 40% van de respondenten woont in Haarlem, maar er doen steeds meer LHBTIQ+’s mee uit de hele regio. Wij vragen in het onderzoek naar de postcode van de respondenten zodat wij direct een koppeling kunnen leggen tussen wijken, gemeenten en (on)veiligheidsgevoelens. Het Pink Panel is een vorm van belevings- en ervaringsonderzoek; de discriminatie ervaringen zijn niet juridisch getoetst of feitelijk door het Bureau Discriminatiezaken vastgesteld.

Bureau Discriminatiezaken Kennemerland is de initiator van dit onderzoek, dat al sinds 2008 wordt uitgevoerd onder de18+ regenboogdoelgroep in Kennemerland. In 2022 hebben 285 respondenten de enquête ingevuld. Tot Kennemerland behoren de volgende gemeenten: Haarlem, Haarlemmermeer, Uitgeest, Beverwijk, Heemskerk, Velsen,  Heemstede, Zandvoort en Bloemendaal.

Meer informatie over het Pink Panel onderzoek bij Marjolein van Haaften: 023 531 5842 of mvh@bdkennemerland.nl