Handicap, chronische ziekte

Verbod op discriminatie handicap en seksuele geaardheid in Grondwet

De Eerste Kamer heeft dinsdag 17 januari 2023 gestemd voor aanpassing van artikel 1 van de Grondwet. Hierin staat dat discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, niet is toegestaan. Daar worden handicap en seksuele geaardheid nu aan toegevoegd.

De toevoegingen gelden als definitieve verankering van het verbod op discriminatie van en het recht op gelijke behandeling van mensen met een functionele beperking en een andere seksuele geaardheid dan hetero.

Frederique Janss, directeur Bureau Discriminatiezaken Kennemerland en Noord-Holland Noord: “In artikel 1 is het recht op gelijke behandeling vastgelegd. Dat is een mensenrecht en voor mensen die behoren tot de specifieke groepen, is dit dus een belangrijke uitbreiding. Zij mogen expliciet niet gediscrimineerd worden vanwege hun seksuele voorkeur of hun beperking.”
Lhbti+-belangenorganisatie COC Nederland spreekt van een “historische overwinning”. Het COC pleit al bijna 20 jaar voor verankering van lhbti+-rechten in de Grondwet. In onder meer Zweden, Mexico en Zuid-Afrika zijn deze al grondwettelijk beschermd.
“Het toevoegen van de grondslag handicap aan artikel 1 is historisch nieuws”, zegt Illya Soffer, directeur van Ieder(in). “Door handicap aan Artikel 1 van de Grondwet toe te voegen krijgt de wetgever, de overheid dus, de opdracht dit als toets mee te nemen in wet- en regelgeving. En de rechter moet handicap ook mee laten wegen in discriminatiezaken“.
Een grondwetswijziging in Nederland moet tweemaal behandeld worden door zowel de Eerste als Tweede Kamer, met daartussen een Tweede Kamerverkiezing. In juni 2020 stemde de Tweede Kamer met het wetsvoorstel in en in februari 2021 de Eerste Kamer. In maart 2022 stemde tweederde meerderheid van de Tweede Kamer voor en nu heeft een tweederde meerderheid van de Eerste Kamer voor de wijziging gestemd.
Het wetsvoorstel moet nu eerst door de koning en een of meer ministers worden ondertekend. De wetswijziging treedt in werking zodra het Staatsblad die publiceert.